Contact us

Công ty Vận Tải Giao Nhận Hàng Hóa Hưng Thịnh

Hung Thinh Goods Forwarding Transport Company Limited

: Warehouse B6, Xe Nguyen Ngoc, 60 hamlets Tien Lan, Ba Diem, Hoc Mon, Ho Chi Minh City

: Consulting hotline - 0947 75 00 30

: chanhxehungthinh@gmail.com

: http://www.vantaihungthinh.vn